ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 4

Jellyfish Carb Cap – Universal Fit for All Bangers

Jellyfish Carb Cap – Universal Fit for All Bangers

ราคาปกติ 499.00 ฿ THB
ราคาปกติ 499.00 ฿ THB ราคาโปรโมชัน 499.00 ฿ THB
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี
Explore the depths of your dabbing experience with our Jellyfish Carb Cap, a beautifully designed tool that promises to enhance every session. This universal carb cap is designed to fit all types of bangers, making it a versatile addition to any dab rig.

Crafted with attention to detail, the Jellyfish Carb Cap features a stunning jellyfish design, complete with intricate details and vibrant colors that mimic the enchanting sea creature. The cap's shape and design not only provide an aesthetic appeal but also contribute to its functionality. It efficiently distributes heat and airflow, ensuring your concentrates are vaporized evenly for optimal flavor and potency.

The universal fit of this carb cap makes it a must-have for dabbing enthusiasts, as it eliminates the need for multiple caps for different bangers. Whether you’re using a standard size or a unique banger, the Jellyfish Carb Cap will provide a perfect seal and superior control over your dabbing experience.

Durable and easy to clean, this carb cap is as practical as it is beautiful, making it an ideal choice for both new and experienced dabbers. Add a touch of oceanic beauty to your collection and enjoy the improved efficiency and style that the Jellyfish Carb Cap brings to your dabbing ritual.
ดูรายละเอียดทั้งหมด